Regulamin

Regulamin sklepu internetowego haloChoinka.pl

 

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 • Regulamin –niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
 • Sklep Internetowy –witryna internetowa pod adresem halochoinka.pl zarządzana przez Sprzedawcę, pozwalająca użytkownikom zawierać umowy sprzedaży;
 • Sprzedawca – Halo sp. z o.o. al. Wilanowska 178, 02-900 Warszawa, NIP 1132974171, nr KRS 0000732175, 
 • Klient –użytkownik, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Produkt –rzecz ruchoma dostępna w Sklepie Internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 • Materiały –informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Produktów;
 • Zamówienie –oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Usługa elektroniczna –usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:
 • umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość;
 • udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 1. Podane w Sklepie Internetowym ceny są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich oraz są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Dostawa wszystkich produktów jest darmowa, jednak każde zamówienie musi składać się przynajmniej z jednej choinki.
 2. Z uwagi na indywidualne ustawienia monitorów oraz specyfikę sprzedawanych produktów – zdjęcia i wizerunki Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od ich wyglądu rzeczywistego. Ewentualne różnice pomiędzy zdjęciem Produktu w Sklepie Internetowym a rzeczywisty wyglądem Produktu nie stanowią podstawy do reklamacji.
 3. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu czy Materiałów jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub w innych sytuacjach, w których Sprzedawca pisemnie wyraził zgodę na użycie danych Materiałów.
 4. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym Sprzedawcy. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefoniczną i proszony jest o decyzję w sprawie dalszego postępowania względem Zamówienia, która może polegać na anulowaniu Zamówienia, zrealizowaniu Zamówienia bez brakujących Produktów, dłuższym oczekiwaniu na realizację Zamówienia lub wyborze innego Produktu w miejsce brakującego. Decyzja Klienta jest wiążąca i oznacza zmianę treści Zamówienia.

 

 • 3 Składanie Zamówień – zawieranie Umowy sprzedaży
 1. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową, drogą mailową za pomocą adresu halo.choinka@gmail.com lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 794-023-451.
 2. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt, który zamierza nabyć. Podczas wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków: umieszczeniu wybranego Produktu w koszyku (formularz zamówienia), a następnie wybraniu pola „ZAMAWIAM”. Do czasu wykonania obu kroków opisanych w zdaniu poprzedzającym, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych dotyczących Klienta i wybranych Produktów.
 4. Po złożeniu Zamówienia w sposób opisany w ust. 3 Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia Zamówienia przez telefon. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem Internetowym drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

 

 • 4 Sposoby płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • gotówką przy odbiorze Produktów określonych w Zamówieniu;
 • drogą elektroniczną (online). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 • 5 Dostawa i odbiór produktu
 1. Produkty wskazane w Zamówieniu dostarczane są pod adres wskazany w Zamówieniu bezpośrednio (własnym transportem) przez Sprzedawcę. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą, istnieje możliwość odbioru osobistego w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.
 2. Termin dostarczenia Produktów do Klienta określany jest dla każdego Produktu osobno. Klient ma możliwość wyboru dogodnej dla siebie daty oraz godziny dostarczenia Produktu. W razie konieczności zmiany terminu realizacji Zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem by indywidualnie określić terminu dostarczenia Produktu.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostarczenia Produktu.
 4. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionego Produktu przez Klienta, zamówiony Produkt wraca do Sprzedawcy, zaś Klient zostanie obciążony kosztami dostarczenia w wysokości 50 zł. Sprzedawca może w wyjątkowych sytuacjach odstąpić od obciążania Klienta kosztami dostarczenia Produktu.

 

 • 6 Reklamacje
 1. Klient może złożyć Sprzedawcy reklamację dotyczącą niezgodności Produktu z umową sprzedaży (Reklamacja).
 2. Reklamacje należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: halo@halochoinka.pl.
 3. Poprawnie złożona Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę Reklamacji, przedmiot Reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające Reklamację oraz określenie żądania Klienta dotyczącego sposobu rozpatrzenia Reklamacji.
 4. Klient zobowiązany jest na żądanie Sprzedawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta określonego w Reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana, według wyboru Klienta, na podany przez Klienta adres do korespondencji lub adres e-mail, chyba że Klient uzgodnił ze Sprzedawcą inną formę doręczenia tej odpowiedzi.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę Reklamacji, należności związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz ewentualnym dostarczeniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone Klientowi w terminie do 14 dni od dnia wystosowania nadania odpowiedzi na Reklamację. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 7. Reklamacji nie podlegają w szczególności zmiany Produktu wynikające z naturalnego zużywania się Produktu i uszkodzeń mechanicznych Produktu powstałych z winy Klienta.
 8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z indywidualnie ustawionych parametrów monitora Klienta lub specyfiki produktu jakim są choinki (każda jest inna), nie stanowią podstawy do zwrotu Produktów.
 9. Jeżeli dostarczony Produkt jest zgodny z Zamówieniem, ale Klient chciałby wymienić go na inny, Sprzedawca może udostępnić Klientowi taką możliwość, przy czym musi zostać to uzgodnione ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

 

 • 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Produktu)
 1. Klient będący konsumentem (Konsument), który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres halo@halochoinka.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu.
 5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub w inny sposób uzgodniony z Konsumentem.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • w których Produktem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia np. choinki;
 • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 1. Zwrot Produktu jest możliwy tylko w przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a więc dla osób dokonujących zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Klienta, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.
 2. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, w szczególności firmie Blue Media S.A., która świadczy usługi płatności online.
 4. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 6. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

 • 9 Polityka cookies
 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego na urządzeniach końcowych Klientów, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca nie zbiera za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Sklepu Internetowego, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

 

 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 7 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 4. W sytuacji, w której zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostaną poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl